Doelgroepen

Training & advies

Migranten


Veel oudere migranten ervaren eenzaamheid in hun dagelijks leven. Ze zitten veel thuis en hebben een beperkt sociaal netwerk. Ouderen hebben echter wel behoefte aan het ontmoeten van leeftijdsgenoten en het ondernemen van ontspannende activiteiten buitenshuis.

Ze weten vaak niet dat dagbesteding bestaat of ze vinden de stap te groot om er naar toe te gaan. Supportoplus verkleint deze stap met ons aanbod van Wmo-dagbesteding.

Gezinnen


Voor het opvoeden van kinderen bestaat geen handleiding, ieder kind is immers anders. Elke ouder wil het beste voor zijn kind maar soms blijkt opvoeden toch best lastig, zeker als er zich gedragsproblemen ontwikkelen bij het kind. Het kan de sfeer binnen het gezin behoorlijk bepalen en het gevoel geven van alles geprobeerd te hebben maar de interactie met het kind verbetert niet.

Dan kan het fijn zijn als er iemand met een frisse blik meekijkt. Iemand die ervaring heeft met opvoeden, kan adviseren bij gedragsproblemen en aandacht heeft voor het functioneren van het gezin. De gezinshulpverlener vanuit het netwerk van Supportoplus kan bijdragen om samen met het gezin naar oplossingen te zoeken en te kijken welke vaardigheden de ouders kunnen helpen om met de gedragsproblemen van het kind om te gaan.

Kinderen


Bij hulpverlening voor kinderen zijn vaak meerdere mensen betrokken. Natuurlijk zijn dit vaak de ouders of verzorgers, in sommige gevallen zijn ook de school, jeugdzorg of andere hulporganisaties betrokken bij het hulpverleningstraject. Binnen Supportoplus werken we integraal en met software waar elk behandelmoment in wordt gerapporteerd en waar de ontwikkeling van de hulpverlening goed te volgen is.

Ouders of verzorgers kunnen meekijken in de rapportages en hierop eventueel direct reageren of vragen stellen binnen de beveiligde omgeving van het cliëntendossier. De ouders of verzorgers bepalen zelf wie ook toegang hebben tot de rapportages, zoals bijvoorbeeld school.

Hieronder staan de veel gestelde vragen over de hulpverlening bij kinderen in het algemeen en specifiek over onze werkwijze rond de dossiervorming. De externe partners van Supportoplus voldoen aan alle richtlijnen die voor de zorgsector en voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens zijn opgesteld.

Jongeren


Van jongeren en jongvolwassenen wordt veel gevraagd in onze soms complexe maatschappij, er is veel te leren en de verwachting ligt hoog. Een jongere of jongvolwassene komt veel keuzes tegen op zijn pad. Soms lukt het niet om alles helder te krijgen en ontstaan er gedragsproblemen, deze problemen kunnen in ernstige mate effect hebben op de thuissituatie, op school of werk en binnen de sociale omgeving.

Als de jongere of jongvolwassene een vorm van een beperking heeft dat wordt het nog complexer. Supportoplus heeft de expertise in huis om jongeren en jongvolwassenen te helpen op sociaal en emotioneel vlak. Jongeren met een licht verstandelijke beperking, ADD, ADHD of autisme kunnen we helpen met intensieve behandeling of begeleiding.

Supportoplus heeft eveneens de expertise om jongeren te helpen die worstelen met de geaardheid, een geslachtsverandering, rouwverwerking, eenzaamheid, pesten of bepaalde nare gebeurtenissen moeten verwerken. Naast behandeling en begeleiding is dagbesteding mogelijk om geleidelijk en aangepast op de cliënt, te werken om vaardigheden op sociaal en maatschappelijk vlak aan te leren en een weg uit te zetten naar werk of opleiding.

Training Zorgvrijwilligers


Zorg- en welzijnsprofessionals maken steeds meer gebruik van vrijwilligers om hun cliënten te ondersteunen in het dagelijks leven. Het blijkt echter niet altijd makkelijk te zijn om geschikte vrijwilligers te vinden die betrouwbaar, beschikbaar en flexibel zijn, én die kennis hebben van diverse doelgroepen en ziektebeelden. Denk aan cliënten met lvb, dementie of ggz-problematiek.

Supportoplus verzorgt op maat gemaakte trainingen voor (potentiële) zorgvrijwilligers binnen uw organisatie. Samen met uw organisatie inventariseren we waar de behoefte en wensen liggen voor de opzet en uitvoering van de training.

Zo kunnen we uw huidige vrijwilligers bijscholen of samen een profiel opstellen voor nieuwe zorgvrijwilligers, die getraind en vervolgens ingezet kunnen worden als aanvulling op uw professionele hulpverlening.

Samen met uw organisatie bepalen we de wijze van werving & selectie en welke thema’s of vaardigheden aan bod moeten komen in de training. Uw wensen kunnen we eenvoudig integreren in de volgende Stay Focus-basismodules van de training:

• Persoonlijke Ontwikkeling

• Vaardigheden en Competenties

• Deskundigheidsbevordering

• Stage

Na het succesvol afronden van de training beschikt uw organisatie over een poule geschoolde en betrouwbare zorgvrijwilligers die door uw organisatie kunnen worden ingezet.

Hulpverlening


Supportoplus richt zich op de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen. Supportoplus biedt (ortho)pedagogische en psychosociale hulpverlening aan mensen met psychische en/of licht verstandelijke beperkingen. Supportoplus werkt met ervaren externe professionals met verschillende expertises zodat wij binnen de hulpverlening aan de cliënten vrijwel elke individuele hulpvraag kunnen beantwoorden.

We doen dit door de cliënt centraal te zetten en aan te sluiten bij de wensen en de capaciteiten van de cliënt om zo de kans van slagen te bevorderen. Onze werkwijze is zoveel mogelijk integraal. Naast de individuele begeleiding en behandeling worden ook gezinsondersteuning en trainingen voor kleine groepen geboden.

Advies


Supportoplus heeft jarenlange ervaring en ruime expertise opgebouwd op de volgende thema’s binnen het Sociale Domein:

• Het versterken van de samenwerking tussen formele en informele zorg- en welzijnsaanbieders

• Het bereiken en activeren van migrantengroepen

• Community building in de wijk

• Procesbegeleiding van lokale zorg- en welzijnsprojecten

Heeft u behoefte aan een gesprekspartner, een adviseur of procesbegeleider voor een specifiek project, waarbij u onze kennis en ervaring goed kan gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact op met SIPI. Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden tot samenwerken te bespreken.

Raadsloket


Heb je informatie of ondersteuning nodig op sociaaljuridisch gebied? Dan kun je terecht bij Supportoplus. Onze externe Sociaal Raadslieden zijn deskundig op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen. Wij zijn onafhankelijk en vertellen je in vertrouwen waar je recht op hebt en hoe je hiervan gebruik kunt maken.

Je kunt bij Sociaal Supportoplus terecht met vragen over onder andere:

• Loon of uitkeringen, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag

• Sociale voorzieningen, zoals kinderbijslag of AOW

• Belastingaanslagen of invorderingen

• Beslaglegging en de beslagvrije voet

• Minimaregelingen, zoals de meedoen bijdrage, individuele inkomenstoeslag

• Inkomens- en voorzieningencheck

• Regelingen en voorzieningen bij veranderingen in leefsituatie

• Brieven van overheidsinstanties

• Huur- en woonzaken op juridisch gebied

• Schuldhulp